donne-lui във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за donne-lui в Английски»Френски речника

1. misery:

1. give (hand over) person:

donner (to à)
offrir (to à)

4. give (allow, accord):

3. give (yield, break) → give way

passer un savon à qn inf
what gives? inf

Вижте също: give way

1. to:

à

4. to (up to):

III.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] ADV [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə]

donne-lui в PONS речника

Преводи за donne-lui в Английски»Френски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文