dit-il във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dit-il в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dit-il в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.song|eur (songeuse) [sɔ̃ʒœʀ, øz] ADJ

II.song|eur (songeuse) [sɔ̃ʒœʀ, øz] NOUN m (f) liter

I.dégagé (dégagée) [deɡaʒe] VERB pp

dégagé → dégager

II.dégagé (dégagée) [deɡaʒe] ADJ

Вижте също: dégager

2. dégager (débarrasser):

dégage inf!
clear off! Brit inf
dégage inf!
get lost! inf
Индивидуални преводни двойки

dit-il в PONS речника

Преводи за dit-il в Английски»Френски речника

Индивидуални преводни двойки

dit-il Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文