descend във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за descend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. descendre (transporter):

to take [sb/sth] down (à to)

2. descendre objet:

4. descendre (parcourir):

1. descendre:

to go down (à to)

2. descendre (d'un moyen de transport):

3. descendre:

5. descendre (baisser):

to drop, to go down (à to, de by)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за descend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
go below NAUT

descend в PONS речника

Преводи за descend в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. descendre (aller du haut vers le bas: vu d'en haut/d'en bas):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за descend в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

descend Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文