dedans във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dedans в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.dedans [dədɑ̃] ADV (à l'intérieur)

I.au-dedans [odədɑ̃] ADV lit, fig

y en a là-dedans! inf

par-dedans [paʀdədɑ̃] ADV (par l'intérieur)

I.rentre-dedans <pl rentre-dedans> [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang NOUN m

II.rentre-dedans [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang ADJ inv

Преводи за dedans в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

dedans в PONS речника

Преводи за dedans в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.dedans [d(ə)dɑ̃] NOUN m sans pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dedans в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

dedans Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文