d'heure във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'heure в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. heure (soixante minutes):

24 heures sur 24 lit, fig

2. heure (indication):

3. heure (point dans le temps):

4. heure (période, époque):

heure d'été ADMIN
heure d'été ADMIN
heure H MILIT fig
heure d'hiver ADMIN
heure d'hiver ADMIN
heure légale ADMIN
heure locale ADMIN
heure de pointe TRANSP

watt-heure <pl watts-heures> [watœʀ] NOUN m

demi-heure <pl demi-heures> [d(ə)mijœʀ] NOUN f

kilomètre-heure <pl kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] NOUN m

Преводи за d'heure в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'heure в PONS речника

Преводи за d'heure в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. heure (mesure de durée):

5. heure (moment dans la journée):

Phrases:

demi-heure <demi-heures> [d(ə)mijœʀ] NOUN f

kilomètre-heure <kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] NOUN m

Преводи за d'heure в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

d'heure Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d'heure Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文