d'avant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'avant в Френски»Английски речника

1. avant (dans le temps):

2. avant (dans l'espace):

1. avant (dans le temps):

3. avant (dans une hiérarchie):

1. avant (dans l'espace):

en avant, marche! MILIT fig
en avant toute! NAUT fig

Вижте също: charrue

1. avant (partie antérieure):

avant-goût <pl avant-goûts>, avant-gout <pl avant-gouts> [avɑ̃ɡu] NOUN m

avant-match <pl avant-matchs> [avɑ̃matʃ] NOUN m

avant-port <pl avant-ports> [avɑ̃pɔʀ] NOUN m

avant-rasage [avɑ̃ʀazaʒ] ADJ inv

avant-bras <pl avant-bras> [avɑ̃bʀa] NOUN m

avant-garde <pl avant-gardes> [avɑ̃ɡaʀd] NOUN f

I.avant-guerre <pl avant-guerres> [avɑ̃ɡɛʀ] NOUN mf

II.avant-guerre <pl avant-guerres> [avɑ̃ɡɛʀ] ADV

d'avant в PONS речника

Преводи за d'avant в Френски»Английски речника

V.avant [avɑ̃] ADJ inv (opp: arrière)

avant-garde <avant-gardes> [avɑ̃gaʀd] NOUN f ART, LIT

avant-poste <avant-postes> [avɑ̃pɔst] NOUN m

centre-avant <centres-avants> [sɑ̃tʀavɑ̃] NOUN m Belg (avant-centre)

avant-première <avant-premières> [avɑ̃pʀəmjɛʀ] NOUN f

avant-goût <avant-goûts> [avɑ̃gu] NOUN m

avant-propos <avant-propos> [avɑ̃pʀɔpo] NOUN m

avant-dernier (-ière) <avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, -jɛʀ] ADJ NOUN m, f

avant-midi [avɑ̃midi] NOUN m o f , m en Belgique et fém au Québec, inv (matinée)

avant-centre <avants-centres> [avɑ̃sɑ̃tʀ] NOUN m

d'avant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d'avant Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文