d'ajouter във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'ajouter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

to add (à to)
I would (also) add that
ajouter foi à qc form
ne pas ajouter foi à qc form
add 8
Индивидуални преводни двойки

Преводи за d'ajouter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ajouter (to à)
to add that

d'ajouter в PONS речника

Преводи за d'ajouter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за d'ajouter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'ajouter Примери от PONS речника (редакционно проверени)

ajouter 3 à 4
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文