d'œufs: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за d'œufs: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

mire-œufs, mire-œuf <pl mire-œufs> [miʀø] NOUN m

œuf clair MED
œufs à la neige GASTR

coupe-œuf <pl coupe-œuf, coupe-œufs> [kupœf] NOUN m

Преводи за d'œufs: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

d'œufs: в PONS речника

Преводи за d'œufs: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за d'œufs: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

d'œufs: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文