cuisses във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cuisses в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cuisse-madame <pl cuisses-madame> [kɥismadam] NOUN f

mi-cuisse <à mi-cuisse> [amikɥis] ADV

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cuisses в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cuisses в PONS речника

cuisses Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文