cochon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cochon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn] ADJ inf

II.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn] NOUN m (f) inf

1. cochon (personne malpropre ou brouillonne):

pig inf
slob inf
to make a pig's ear of a job Brit inf

IV.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn]

V.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn]

don't get so pally with me! Brit inf

Вижте също: perle, confiture

I.perle [pɛʀl] ADJ inv a. gris perle

confiture GASTR

Преводи за cochon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
legless inf hum
cochon/-onne inf

cochon в PONS речника

Преводи за cochon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.cochon(ne) [kɔʃɔ̃, ɔn] ADJ inf

II.cochon(ne) [kɔʃɔ̃, ɔn] NOUN m(f) péj inf

Преводи за cochon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cochon Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文