ciel: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ciel: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. ciel < pl cieux> (firmament):

ciel liter

Вижте също: aider

1. aider (prêter son concours à):

gratte-ciel <pl gratte-ciel, gratte-ciels> [ɡʀatsjɛl] NOUN m

arc-en-ciel <pl arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] NOUN m

Преводи за ciel: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ciel: в PONS речника

Преводи за ciel: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ciel <cieux [ou s]> [sjɛl, sjø] NOUN m

arc-en-ciel <arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ciel: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ciel: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文