chaud във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chaud в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. chaud:

5. chaud (agité):

chaud m (chaleur):

Вижте също: souffler, sang, larme, gorge, fer

5. souffler (produire un souffle):

1. sang PHYSIOL:

le sang a coulé fig

Phrases:

1. larme PHYSIOL:

1. gorge ANAT:

tenir qn à la gorge lit
tenir qn à la gorge fig
fer de lance lit, fig

chaud-froid <pl chauds-froids> [ʃofʀwɑ] NOUN m

Преводи за chaud в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chaud в PONS речника

Преводи за chaud в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за chaud в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chaud Примери от PONS речника (редакционно проверени)

il/elle a eu chaud inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文