chasser във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chasser в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. chasser:

to shoot Brit
to hunt from a hide Brit
to hunt from a a blind Am

3. chasser:

to fire inf
to sack Brit inf

Вижте също: race, loup, galop, chien

Phrases:

elle a vu le loup hum

1. galop RIDING:

III.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn] ADJ inf

chien fou fig

VI.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

merci mon chien inf, iron

Преводи за chasser в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chasser в PONS речника

Преводи за chasser в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за chasser в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chasser Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文