charges във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за charges в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. charge lit, fig:

3. charge (responsabilité):

charge creuse MILIT
charge inerte MILIT
charge de rupture CONSTR
charge utile TRANSP

Вижте също: revanche

6. charger (confier une mission à):

I.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] VERB pp

chargé → charger

II.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] ADJ

chargé particule:

III.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] ADJ

1. chargé (gén):

Вижте също: charger

6. charger (confier une mission à):

monte-charge <pl monte-charge, monte-charges> [mɔ̃tʃaʀʒ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за charges в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

charges в PONS речника

Преводи за charges в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. charge (responsabilité):

monte-charge [mɔ̃tʃaʀʒ] NOUN m inv

Индивидуални преводни двойки

Преводи за charges в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

charges Примери от PONS речника (редакционно проверени)

charges Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за charges в Френски»Английски речника

charges Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за charges в Френски»Английски речника

charge d`huile et charge en gaz de protection

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文