chargé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chargé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] VERB pp

chargé → charger

II.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] ADJ

chargé particule:

III.chargé (chargée) [ʃaʀʒe] ADJ

1. chargé (gén):

Вижте също: charger

1. charger (gén):

6. charger (confier une mission à):

1. charger (s'occuper):

1. charge lit, fig:

3. charge (responsabilité):

7. charge:

Вижте също: revanche

1. charger (gén):

6. charger (confier une mission à):

1. charger (s'occuper):

monte-charge <pl monte-charge, monte-charges> [mɔ̃tʃaʀʒ] NOUN m

Преводи за chargé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chargé в PONS речника

Преводи за chargé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. charge (responsabilité):

monte-charge [mɔ̃tʃaʀʒ] NOUN m inv

Преводи за chargé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chargé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

chargé Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

chargé Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за chargé в Френски»Английски речника

charge d`huile et charge en gaz de protection

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文