casser във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за casser в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. casser (briser):

casser la figure inf ou la gueule slang à qn
to beat sb up inf

3. casser (se blesser):

to fall over Brit
to come a cropper Brit inf
to have a scrap inf
se casser la tête inf ou le cul slang à faire qc
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
to bug sb inf
il nous les casse vulg sl
to nosh Brit inf
to chock Am inf

Вижте също: sucre, omelette

rock
Индивидуални преводни двойки
to come a cropper Brit inf

Преводи за casser в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

casser в PONS речника

Преводи за casser в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за casser в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

casser Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文