bleu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bleu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. bleu (couleur):

5. bleu inf MILIT:

Вижте също: grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ADJ

1. grand (de dimensions importantes):

2. grand (nombreux, abondant):

3. grand (à un degré élevé):

4. grand:

5. grand (principal):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

9. grand (qualifiant une mesure):

10. grand (intense, extrême, fort):

13. grand (emphatique):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] NOUN m (f)

1. grand (enfant):

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ADV

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

cordon-bleu <pl cordons-bleus> [kɔʀdɔ̃blø] NOUN m

bas-bleu <pl bas-bleus> [bɑblø] NOUN m

Преводи за bleu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bleu в PONS речника

Преводи за bleu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cordon-bleu <cordons-bleus> [kɔʀdɔ̃blø] NOUN m inf

Преводи за bleu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

bleu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文