angle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за angle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

angle aigu MAT
angle d'attaque AEROSP, AVIAT
angle de champ PHOT
angle de gîte NAUT
angle horaire AVIAT, PHOT
angle mort MOTOR, AVIAT
angle mort MILIT
angle d'ouverture PHOT, PHYS
angle plat MAT
angle de réflexion PHOT, PHYS
angle de route AVIAT
angle de tir MILIT

I.grand-angle <pl grands-angles> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡl, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡl], grand-angulaire <pl grands-angulaires> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡylɛʀ, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡylɛʀ] ADJ

II.grand-angle <pl grands-angles> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡl, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡl], grand-angulaire <pl grands-angulaires> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡylɛʀ, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡylɛʀ] NOUN m

Преводи за angle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

angle в PONS речника

Преводи за angle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за angle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

angle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文