allemand във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за allemand в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.allemand (allemande) [almɑ̃, ɑ̃d] ADJ

Allemand (Allemande) [almɑ̃, ɑ̃d] NOUN m (f)

est-allemand (est-allemande) <mpl est-allemands> [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] ADJ

ouest-allemand (ouest-allemande) <mpl ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за allemand в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
Allemand/-e m/f

allemand в PONS речника

Преводи за allemand в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: français, français

Allemand(e) [almɑ̃, ɑ̃d] NOUN m(f)

ouest-allemand(e) <ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] ADJ

franco-allemand(e) <franco-allemands> [fʀɑ̃koalmɑ̃, ɑ̃d] ADJ

est-allemand(e) [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за allemand в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

allemand Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文