Sud във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Sud в Френски»Английски речника

sud-vietnam|ien (sud-vietnamienne) <mpl sud-vietnamiens> [sydvjɛtnamjɛ̃, ɛn] ADJ HIST

sud-cor|éen (sud-coréenne) <mpl sud-coréens> [sydkɔʀeɛ̃, ɛn] ADJ

sud-américain (sud-américaine) <mpl sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

sud-africain (sud-africaine) <mpl sud-africains> [sydafʀikɛ̃, ɛn] ADJ

Sud-Vietnam|ien (Sud-Vietnamienne) <mpl Sud-Vietnamiens> [sydvjɛtnamjɛ̃, ɛn] NOUN m (f) HIST

Corse-du-Sud [kɔʀsdysyd] f (département)

Sud в PONS речника

Преводи за Sud в Френски»Английски речника

sud-américain(e) <sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] ADJ

sud-coréen(ne) <sud-coréens> [sydkɔʀeɛ̃, ɛn] ADJ

sud-africain(e) <sud-africains> [sydafʀikɛ̃, ɛn] ADJ

sud-vietnamien(ne) <sud-vietnamiens> [sydvjɛtnamjɛ̃, jɛn] ADJ HIST

ouest-sud-ouest [wɛstsydwɛst] NOUN m sans pl

Sud-Américain(e) <Sud-Américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] NOUN m(f)

Sud Примери от PONS речника (редакционно проверени)

habitant(e) m (f) du sud
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文