Rouge във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Rouge в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. rouge (couleur):

peau-rouge <pl peaux-rouges> [poʀuʒ] ADJ

rouge-queue <pl rouges-queues> [ʀuʒkø] NOUN m ZOOL

rouge-gorge <pl rouges-gorges> [ʀuʒɡɔʀʒ] NOUN m

Peau-Rouge <pl Peaux-Rouges> [poʀuʒ] NOUN mf

Croissant-Rouge [kʀwɑsɑ̃ʀuʒ] NOUN m

Преводи за Rouge в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Rouge в PONS речника

Преводи за Rouge в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rouge-gorge <rouges-gorges> [ʀuʒgɔʀʒ] NOUN m

Peau-Rouge <Peaux-Rouges> [poʀuʒ] NOUN mf

Преводи за Rouge в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Rouge Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文