œuf във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за œuf в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

œuf clair MED
œufs à la neige GASTR

coupe-œuf <pl coupe-œuf, coupe-œufs> [kupœf] NOUN m

mire-œufs, mire-œuf <pl mire-œufs> [miʀø] NOUN m

Преводи за œuf в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

œuf в PONS речника

Преводи за œuf в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за œuf в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

œuf Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文