словенски » английски

Преводи за „se“ в словенски » английски речника (Отидете на английски » словенски )

se PRON

1. se povratni → sebe:

2. se (drug drugega):

3. se (pri tvorniku):

4. se (brezosebnost):

govori se, da ...

Вижте също: sêbe

sêbe PRON gen, ak

1. sebe povratni (jaz):

2. sebe (ti):

3. sebe (on, ona, ono):

4. sebe (1. os. dv., mn.):

5. sebe (2. os. dv., mn. ):

aboníra|ti se <-m; aboniral> VERB pf, impf refl

afná|ti se <-m; afnal> VERB impf refl fam

aklimatizíra|ti se <-m; aklimatiziral> VERB pf, impf refl

bávi|ti se <-m; bavil> VERB impf refl

blamíra|ti se <-m; blamiral> VERB pf, impf refl

blê|sti se <-dem; bledel> VERB impf refl

1. blesti se (pri bolezni):

2. blesti se ekspr:

bóči|ti se <-m; bočil> VERB impf refl

bohôti|ti se <-m; bohotil> VERB impf refl

boj|eváti se <bojújem; bojevàl> VERB impf refl

bóljša|ti se <-m; boljšal> VERB impf refl

bráti|ti se <-m; bratil> VERB impf refl

cijázi|ti se <-m; cijazil> VERB impf refl ekspr TRANSP

cméri|ti se <-m; cmeril> VERB impf refl ekspr

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文