немски » словенски

sein <ist, war, gewesen> [zaɪn] VERB intr +sein

Sein <-s,ohne pl > [zaɪn] NOUN nt

Sein PHILOS
bit f
obstoj m
bivanje nt

sein, seine, sein [zaɪn, ˈzaɪnə, zaɪn] POSS PRON (adjektivisch)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文