немски » испански

liegen <liegt, lag, gelegen> [ˈli:gən] VERB intr +haben o südd, A, CH: +sein

Liege <-, -n> [ˈli:gə] NOUN f

1. Liege (Gartenliege):

2. Liege (im Liegewagen):

litera f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文