немски » испански

Преводи за „besser“ в немски » испански речника (Отидете на испански » немски )

besser gehen, besser|gehen

besser gehen irr VERB impers +sein:

I . gut gehen, gut|gehen irr VERB impers +sein

1. gut gehen (sich in einer guten Verfassung befinden):

II . gut gehen, gut|gehen irr VERB intr (sich gut verkaufen)

gut bezahlt, gutbezahlt ADJ

gut sitzend, gutsitzend ADJ

gut sitzend Kleidungsstück:

sentador Arg, Chil

gut gehend, gutgehend ADJ (florierend)

gut gemeint, gutgemeint [ˈgu:tgəmaɪnt] ADJ

gut situiert, gutsituiert [ˈgu:tzituˈi:ɐt] ADJ

gut gelaunt, gutgelaunt ADJ

gut unterrichtet, gutunterrichtet ADJ (gut informiert)

gut verdienend, gutverdienend ADJ

gut dotiert, gutdotiert ADJ

gut dotiert Stellung:

gut aussehend, gutaussehend ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文