немски » испански

kränker [ˈkrɛŋkɐ] ADJ

kränker kompar von krank

Вижте също: krank

Tb(c)-krank ADJ MED

Kranke(r) <-n, -n; -n, -n> NOUN mf

Kranke(r)
enfermo(-a) m (f)

schwer krank, schwerkrank [ˈ-ˈ-] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文