испански » немски

polvorosa [polβoˈrosa] NOUN f

polvoriento (-a) [polβoˈrjen̩to, -a] ADJ

polvoroso (-a) [polβoˈroso, -a] ADJ

polvoroso → polvoriento

Вижте също: polvoriento

polvoriento (-a) [polβoˈrjen̩to, -a] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文