испански » немски

Преводи за „’To’“ в испански » немски речника (Отидете на немски » испански)

ton [ton] fam

top <tops> [top ] NOUN m

tol [tol] NOUN m AmC

1. tol (calabaza):

tol

2. tol (jícara):

tol

topo [ˈtopo] NOUN m

1. topo (roedor, espía):

2. topo fam (que ve poco):

3. topo fam (persona torpe):

4. topo POL (persona que vive oculta):

5. topo (infiltrado):

Spion m

6. topo (reo que construye túneles):

7. topo (lunar):

Tupfen m

8. topo Col (pendiente):

tojo [ˈtoxo] NOUN m BOT

II . todo1 [ˈtoðo] ADV fam

III . todo1 [ˈtoðo] NOUN m sin pl

2. todo (de una charada):

tozo (-a) [ˈtoθo, -a] ADJ

tomo [tomo] NOUN m

2. tomo fam (phrase):

de tomo y lomo fam

tobo [ˈtoβo] NOUN m Ven (cubo)

tonó [toˈno] NOUN m CRi

tato (-a) [ˈtato, -a] ADJ

tato (-a)

topi [ˈtopi] NOUN m ZOOL

toña [ˈtoɲa] NOUN f

1. toña (juego):

2. toña fam (golpe):

Schlag m

3. toña fam (paliza):

4. toña fam (borrachera):

Suff m

5. toña reg (pan):

toba [ˈtoβa] NOUN f

1. toba (piedra):

Tuff(stein) m

2. toba (sarro):

3. toba (capa):

Belag m

4. toba BOT:

toca2 [ˈtoka] NOUN mf

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文