Преводи за по-далече в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

нос <носъ̀т, носовѐ, бр: но̀са> СЪЩ м

1. нос (на човек, животно):

Phrases:

Преводи за по-далече в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. see (perceive):

Phrases:

2. see (find out):

1. further (greater distance):

Вижте също: far

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] ADV

1. far (a long distance):

5. far (connecting adverbial phrase):

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文