whistle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за whistle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

II.whistle-stop <part prés whistle-stopping; prét, part passé whistle-stopped> [Brit, Am ˈ(h)wɪsəl ˌstɑp] Am RAIL VERB intr

I.whistle up VERB [Brit ˈwɪs(ə)l -, Am ˈ(h)wɪsəl -] inf (whistle up [sth])

Преводи за whistle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to whistle Brit

whistle в PONS речника

Преводи за whistle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за whistle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

whistle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文