water: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за water: в Английски»Френски речника

eau f
à eau
à eau

water: в PONS речника

Преводи за water: в Английски»Френски речника

water (liquid):

eau f
to tread water a. fig

Phrases:

water: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

water: Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за water: в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文