wasted във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за wasted в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. waste U (squandering):

perte f (of de)

1. waste (discarded):

waste products PHYSIOL, MED

1. waste (squander):

Вижте също: nuclear waste

Преводи за wasted в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wasted в PONS речника

Преводи за wasted в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

wastebasket [ˈweɪstbɑ:skɪt, Am -bæskət] NOUN Am, waste bin NOUN Brit, Aus

Преводи за wasted в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

wasted Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文