warmed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за warmed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. warm (not cold):

in a warm oven GASTR

I.warm to VERB [Brit wɔːm -, Am wɔrm -], warm towards VERB (warm to [sb/sth])

3. warm up:

warm up (prepare) THEAT
Индивидуални преводни двойки

Преводи за warmed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

warmed в PONS речника

Преводи за warmed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за warmed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

warmed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文