walked във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за walked в Английски»Френски речника

I.walk [Brit wɔːk, Am wɔk] NOUN à pied is often omitted with movement verbs if we already know that the person is on foot. If it is surprising or ambiguous, à pied should be included.

1. walk:

1. walk:

to walk it inf SPORT

1. walk:

3. walk off (carry off) → walk away

Вижте също: walk away

Вижте също: walk off

3. walk off (carry off) → walk away

walked в PONS речника

Преводи за walked в Английски»Френски речника

walked Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文