waking във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за waking в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

II.wake <a. wake up; prét woke,, waked, dated part passé woken, waked dated > [Brit weɪk, Am weɪk] VERB trans

III.wake <a. wake up; prét woke,, waked, dated part passé woken, waked dated > [Brit weɪk, Am weɪk] VERB intr

wake up → wake

Вижте също: wake

II.wake <a. wake up; prét woke,, waked, dated part passé woken, waked dated > [Brit weɪk, Am weɪk] VERB trans

III.wake <a. wake up; prét woke,, waked, dated part passé woken, waked dated > [Brit weɪk, Am weɪk] VERB intr

Преводи за waking в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

waking в PONS речника

Преводи за waking в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за waking в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

waking Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文