transmit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за transmit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.transmit <part prés transmitting; prét, part passé transmitted> [Brit tranzˈmɪt, trɑːnzˈmɪt, transˈmɪt, trɑːnsˈmɪt, Am trænzˈmɪt, trænsˈmɪt] VERB trans (all contexts)

II.transmit <part prés transmitting; prét, part passé transmitted> [Brit tranzˈmɪt, trɑːnzˈmɪt, transˈmɪt, trɑːnsˈmɪt, Am trænzˈmɪt, trænsˈmɪt] VERB intr

Индивидуални преводни двойки

Преводи за transmit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

transmit в PONS речника

Преводи за transmit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за transmit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文