they've във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за they've в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за they've в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

they've в PONS речника

Преводи за they've в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
Индивидуални преводни двойки

Преводи за they've в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

they've Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文