television във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за television в Английски»Френски речника

television [Brit ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n, tɛlɪˈvɪʒ(ə)n, Am ˈtɛləˌvɪʒən] NOUN

1. television (medium):

television в PONS речника

Преводи за television в Английски»Френски речника

television Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文