swallow във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за swallow в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

4. swallow (consume) fig → swallow up

Вижте също: swallow up

I.swallow up VERB [Brit ˈswɒləʊ -, Am ˈswɑloʊ -] (swallow up [sth], swallow [sth] up) lit, fig

I.swallow back VERB [Brit ˈswɒləʊ -, Am ˈswɑloʊ -] (swallow back [sth], swallow [sth] back)

Преводи за swallow в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
c'est dur à avaler inf

swallow в PONS речника

Преводи за swallow в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за swallow в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

swallow Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文