signals във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за signals в Английски»Френски речника

III.signal <part prés etc signalling, signalled Brit signaling, signaled Am > [Brit ˈsɪɡn(ə)l, Am ˈsɪɡnəl] VERB trans

IV.signal <part prés etc signalling, signalled Brit signaling, signaled Am > [Brit ˈsɪɡn(ə)l, Am ˈsɪɡnəl] VERB intr

signals в PONS речника

Преводи за signals в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. signal Am → indicator

Вижте също: indicator

Индивидуални преводни двойки

Преводи за signals в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

signals Примери от PONS речника (редакционно проверени)

signals Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文