signal във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за signal в Английски»Френски речника

III.signal <part prés etc signalling, signalled Brit signaling, signaled Am > [Brit ˈsɪɡn(ə)l, Am ˈsɪɡnəl] VERB trans

IV.signal <part prés etc signalling, signalled Brit signaling, signaled Am > [Brit ˈsɪɡn(ə)l, Am ˈsɪɡnəl] VERB intr

signal в PONS речника

Преводи за signal в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. signal Am → indicator

Вижте също: indicator

Индивидуални преводни двойки

Преводи за signal в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

signal Примери от PONS речника (редакционно проверени)

signal Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文