send във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за send в Английски»Френски речника

1. send (dispatch) (gen):

send RADIO signal

2. send (cause to move):

I.send along VERB [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] along, send along [sb/sth])

send в PONS речника

Преводи за send в Английски»Френски речника

Вижте също: send away

send Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文