saw във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за saw в Английски»Френски речника

saw → see

Вижте също: see

1. see (perceive):

2. see (look at):

3. see (go to see, visit):

4. see (meet up with):

6. see (understand):

7. see (look upon, consider):

11. see (find out):

12. see:

1. see (with eyes):

2. see (understand):

saw в PONS речника

Преводи за saw в Английски»Френски речника

Вижте също: see2, see1

Phrases:

see a. fig:

Phrases:

see a. fig:

saw Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文