rounded във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rounded в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.round [Brit raʊnd, Am raʊnd] ADV Round often appears after verbs in English ( change round, gather round, pass round). For translations, consult the appropriate verb entry ( change round, gather round, pass around).
For go round, get round see the entries go round, get round.

round npl:

Вижте също: gather round, wage round, round-shouldered, roundabout, payround, pass around, paper round, milk round, go round, get round, change round, baton round

gather round VERB [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather round) (gather round [sth/sb]) (gather [sth] round oneself)

get round → get around

get round → get around

I.change round VERB [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] Brit (change [sth/sb] round, change round [sth/sb])

gather round VERB [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather round) (gather round [sth/sb]) (gather [sth] round oneself)

Преводи за rounded в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rounded в PONS речника

Преводи за rounded в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за rounded в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rounded Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文