pressed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pressed в Английски»Френски речника

hard-pressed [Brit ˌhɑːdˈprɛst, Am ˈhɑrd ˈˌprɛst], hard-pushed [ˌhɑːdˈpʊʃt] ADJ

1. press (push):

2. press (apply):

5. press (urge):

Вижте също: cider press, garlic press

pressed в PONS речника

Преводи за pressed в Английски»Френски речника

pressed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文