president във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за president в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

president [Brit ˈprɛzɪd(ə)nt, Am ˈprɛz(ə)dənt, ˈprɛzəˌdɛnt] NOUN

co-president [Brit kəʊˈprɛsɪdənt, Am koʊˈprɛz(ə)d(ə)nt, koʊˈprɛzəˌdɛnt] NOUN

Преводи за president в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

president в PONS речника

Преводи за president в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за president в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

president Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文