pie във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pie в Английски»Френски речника

2. pie (sweet):

banoffi pie [Brit bəˌnɒfi ˈpʌɪ, Am bəˌnɔfi ˈpaɪ, bəˌnɑfi ˈpaɪ] NOUN GASTR

pie в PONS речника

Преводи за pie в Английски»Френски речника

pie Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to eat humble pie [or crow Am, Aus ] inf
easy as pie inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文