pence във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: penny

1. penny <pl pennies> (small amount of money):

3. penny Am <pl pennies>:

1. penny <pl pennies> (small amount of money):

3. penny Am <pl pennies>:

Преводи за pence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pence в PONS речника

Преводи за pence в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: penny

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pence в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pence Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文