look във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за look в Английски»Френски речника

1. look (glance):

3. look (expression):

4. look (appearance):

look npl:

1. look (gaze, stare):

2. look (appear):

1. look:

2. look (search):

3. look (appear, seem):

4. look:

5. look:

1. look after (care for):

2. look back (reflect, reminisce):

look в PONS речника

Преводи за look в Английски»Френски речника

2. look (appearance, expression):

1. look (use one's sight):

2. look + adj or n (appear, seem, resemble):

look Примери от PONS речника (редакционно проверени)